Pages 2 720x400

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който се реализира и финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е на стойност 109 562 541,93 лв

От 01.07.2023 г, ДГ "Перуника" се включи в  Дейност 1 - Допълнително обучение по български език за децата от уязвими групи в системата на предучилищното образование.

Основна цел: Допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно разпоредбите на Наредбата за приобщаващо образование, Наредбата № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредбата № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език.