Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5, се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси.

В раздел II "Местни такси",  се отменя събирането на такси в детски ясли и в детски градини считано от 01.04.2022 г