online priem

cdg perunika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефони за контакти:

Организация на работа в ДГ "Перуника" на 29.12.2022 и на 30.12.2022г

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЕРУНИКА” – ГАБРОВО

З А П О В Е Д

 

№ РД-04-63

Габрово, 19.12.2022 г.

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 258, ал.1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

Организация на работа на ДГ „Перуника“ База 1 и База 2 за дните 29.12.2022г и 30.12.2022г, както следва:

- преустановява се работата на ДГ „Перуника“ База 2, поради записани само 2 деца, желаещи да я посещават в посочените дни;

- двете деца от ДГ „Перуника“ База 2, ще бъдат приети в дежурната група в База 1;

     - в ДГ „Перуника“ База 1 ще работи 1 дежурна сборна група

     - брой на децата по групи – първа група 1 дете, първа „А“ група -2 деца, втора група - 3 деца, втора „А“ група /База 2/ - 0 деца, трета група - 0 деца, трета „А“ група – 4 деца, четвърта група - 1 дете, четвърта „А“ група /База 2/ - 2 деца;

     - общ брой на децата в дежурната група – 13;

- учебно-възпитателният процес в дежурната група ще се обезпечава от един

учител първа смяна и един учител втора смяна.

- хигиената на групата ще се обслужва от помощник-възпитател- дневна смяна.

Служители на дежурната група: Десислава Раева – учител, Теодора Тодорова – учител, Зоя Гоева –помощник-възпитател

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

                                                                                 

ДЕСИСЛАВА МИНЧЕВА

ВрИД на ДГ „Перуника”

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПРИЕМЪТ НА ДЕЦАТА Е ОТ 01.09.2022Г, НО АКО ЖЕЛАЕТЕ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА ПОСТЪПИ СЛЕД ТАЗИ ДАТА, МОЛЯ СВОЕВРЕМЕННО ДА НИ ИНФОРМИРАТЕ НА ТЕЛЕФОН 066 805 128.

ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО СЛЕДВА ДА ДОНЕСЕТЕ СЛЕДНИТЕ ВЕЩИ:

1. РЕЗЕРВНИ ДРЕХИ И БЕЛЬО

2. ДОМАШНИ ОБУВКИ

3. ПИЖАМА

4. ШИШЕ ЗА ВОДА

5. МОКРИ КЪРПИ /ПО ЖЕЛАНИЕ/

ВСИЧКО ОСТАНАЛО СЕ ОСИГУРЯВА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЗА ДОВЕРИЕТО!