online priem

cdg perunika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефони за контакти:

ВАЖНО

Уважаеми родители,

MOН определи цялостните насоки за работа в детските градини и ясли за учебната 2020-2021г. в условията на пандемия COVID-19!

Ето моментите, които ви засягат:

Спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно, според МОН,

но физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи, както и между персонала на отделни групи.

Ограничава се до минимум влизането на педагог в чужда група!

Задължителна е дистанцията между родителите на входовете за прием и вземане на децата, както и в дворното пространство!

Носенето на лични предпазни средства (маски или шлемове) е задължително в общите закрити части на сградата на детската градина – от директор, всички учители, медицинските лица, помощник-възпитатели, административен персонал в т. ч. и от външните за институцията лица

Дезинфекцията на повърхностите и проветряване ще се извършват два пъти на ден и на всички критични точки – подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час съгласно указание на РЗИ.

Във всички санитарни помещения и тоалетни ще следим за изразходването и своевременно осигуряване на течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и да се осигурява регулярно изхвърляне на боклука!

Здравните изисквания към детските градини са минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд). Проветряване на всички помещения често за поне 10 мин на всеки астрономически час в работния ден.

Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция след всяка употреба, като ще се използват индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете!

Не допуска да се внасят стоки и предмети от родителите в детската градина или ясла!

Никакви плюшени играчки не е разрешено да се дават на децата за игра!

В Детската градина тези, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19.

На двора ще се дезинфекцират уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно!

Приемът на деца в детската градина се извършва в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го позволяват – на двора, или на обособените за това входове, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина!

Приемът в детската градина ще се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем, като в случай на констатиране на признаци на заболяване детето не се приема.

От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е препоръчано от личния му лекар.

Когато е наложително да бъде допуснат родител в детската градина, той следва да носи лични предпазни средства, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете си преди влизане!

При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на детска градина/яслена група, същите се приемат в детската градина след представяне на необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

МОН препоръчва ограничаване достъпа до физкултурния и музикален салон и провеждане на възможно най-много дейности на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.

Комуникацията с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ!

При карантиниране на отделна група или цялата ДГ, се предоставят материали или се изготвят конкретни задачи за децата чрез техните родители. Тези дейности се осъществяват, като се вземат предвид техническите и технологични възможности на детската градина и на семействата. При възникване на необходимост някои детски градини да останат затворени, ще се търсят заместващи занимания за децата в предучилищното образование.

Няма да се осъществява обучителен процес, но учителите ще подпомагат децата за придобиване на умения чрез работа с родителите през платформи, приложения, електронна поща или по друг подходящ начин. За целта ще се предоставят разработени материали, видеа, аудиофайлове и др., с помощта на които чрез игрови ситуации в къщи децата да развиват логическото мислене, да комуникират, да творят и да поддържат физическа активност.

Когато се използват електронни устройства, не трябва да се работи с децата пред екран. Това е възможно само за деца в задължителното предучилищно образование и след изрично заявено желание от страна на родителите, като престоят на децата пред екрана да не превишава 30 минути дневно.

В детски градини, където родителите на децата не притежават умения за работа с електронни устройства или не разполагат с такива, в комуникацията може да се включват образователни медиатори и непедагогически персонал.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЕРУНИКА”- ГАБРОВО

бул. „Столетов” № 54, тел. 066805128

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЕРУНИКА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИСЪСТВЕНАТА ФОРМА

 

                                                                                                                     Утвърдил: Директор

                                                                                                                                                      / Е. Дечева /

 

  • ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ, УКАЗАНИЯ И ПРАВИЛА

   Настоящите са изготвени на основание писмо на МОН № 9105-173/ 20.05.2020г. и с разбирането за важността на споделената отговорност на всички, участващи в отглеждането и възпитанието на децата.

Макар че детските градини/ясли се отварят за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.

Отговорността за решението за посещаване на детската градина/ясла остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина/ясла, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен.

За подновяване на посещението на децата родителите не се изисква представянето на медицински бележки.

В детската градина няма да бъдат допускани деца,с кашлица и хрема, независимо от причината за това,

Ред за подновяване посещенията на децата в ДГ „Перуника” от 26.05.2020г.:

Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен.

Посещението на детска градина е допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина през учебната 2019-2020 година.

Достъпът на външни лица, в т. ч. и родители, в сградата на детската градина е забранен!

На всеки вход има приемащ персонал, който поема детето от родителя и го води до съблекалнята на групата, където го предава на учителя на групата. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако е дете със СОП и/или с хронично заболяване и това не е изрично препоръчано от личния му лекар.

Приемът в детската градина се извършва по следният ред:

- В първия ден от подновяване на посещенията на детето родителят трябва да заведе детето до съответния вход, в съответствие с График за приемане и вземане на децата.Там медицинският специалист на детската градина или упълномощено лице от персонала/ за база 1/ за измерват на температурата, извършва се филтър, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. При необходимост от изчакване, родителят и детето спазват дистанция от 2 м. от останалите в дворното пространство.

   Родителят попълва декларация за информирано съгласие, и я предава на служителя. Родителят предава също пликът с вътрешните обувки и други необходими вещи за шкафчето, пижама за сън. При издаване на детето служителят предава на родителя вътрешните обувки за почистване в къщи.

   Измерването на температурата и попълването на декларацията са еднократни, в първия ден на подновяване на посещенията.

  • В следващите дни родителят предава сутрин детето и плика с вътрешните обувки на приемащ персонал на определените входове.

Родителите спазват следните правила:

 най-късно два работни дни преди планираното посещение или отсъствие на детето да уведомят директора или учителя за датата, на която детето ще започне да посещава или отсъства от детска градина за периода (седмица/месец) на планираното посещение.

 да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина;

 да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;

 да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване на реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;

 да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;

 да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;

 да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци на заболяване;

 да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;

 да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина (родителят носи сутрин вътрешните обувки в плик и ги предава на приемащия детето, след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува вътрешните обувки, които са предварително почистени вкъщи); при издаването на детето редът е обратен.

 да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.

 да спазват дистанция от 2м. при пребиваване в дворното пространство при вземане и водене на децата

  • Не се допуска внасяне на стоки и предмети / мокри кърпички, плюшени играчки и др. /
  • ПРАВИЛА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИСЪСТВЕНАТА ФОРМА В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЕРУНИКА”

   Настоящите са изготвени на основание писмо на МОН № 9105-173/ 20.05.2020г. и с разбирането за важността на споделената отговорност на всички, участващи в отглеждането и възпитанието на децата.

Ред за подновяване посещенията на децата в ДГ „Перуника” от 26.05.2020г.:

Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен.

Посещението на детска градина е допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина през учебната 2019-2020 година.

Достъпът на външни лица, в т. ч. и родители, в сградата на детската градина е забранен!

На всеки вход има приемащ персонал, който поема детето от родителя и го води до съблекалнята на групата, където го посреща учителя на групата. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако е дете със СОП и/или с хронично заболяване и това не е изрично препоръчано от личния му лекар.

Приемът в детската градина се извършва в съответствие с График за приемане и вземане на децата, като само през първия ден се измерва температурата на детето от медицински специалист, или упълномощено лице, а родителят попълва и предава Декларация за информирано съгласие и предава

детето, пликът с вътрешните обувки и други необходими вещи за шкафчето, пижама за сън. При издаване на детето служителят предава на родителя вътрешните обувки за почистване в къщи.

Педагозите спазват следните правила:

 да се запознаят срещу подпис поне един ден преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно;

 използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни/ представителни за работа в детската градина, като спазват утвърден график;

 да измият ръцете си, да се дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина; Използването на ЛПС на открито е по желание.

 отделят време през деня за споделяне между децата, както и за разяснение на ситуацията и на правилата за лична хигиена и значимостта от тяхното спазване;

 въвеждат нови ритуали за посрещане на децата, които не изискват прегръдки и близки контакти;

 в деня на първото посещение (само при първото посещение) на детето се измерва неговата температура, като това се извършва от медицинския специалист;

 незабавно търсят компетентно мнение от медицинско лице в детската градина, в случай че при престоя на детето възникне съмнение за проблем в здравословното му състояние;

 предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация;

 придружават децата и им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно изсушаване със суха салфетка за еднократна употреба, а ако тези условия не са налични, може да се използва дезинфектант за ръце под надзора на възрастен човек.

 използват подходящ дезинфектант за ръце, и в краен случай алкохолни кърпички, подходящи за кожата, когато не са в близост до вода и течен сапун, но възможно най-бързо след това измиват ръцете си или тези на децата с вода и течен сапун (дезинфекцията на ръце при деца се допуска в краен случай при невъзможност за измиване с топла вода и сапун, като се извършва под стриктен контрол от страна на персонала, като в последствие ръцете на детето се измиват при първа възможност);

 следят да се избягва размяната на топки, играчки, моливи и други трябва или да бъде придружена от дезинфекция след всяка употреба;

 организират дейностите така, че децата от една група да бъдат разделяни на по-малки групички, които да играят различни игри или да се въвличат в различни активности;

 организират срещи с родителите само при необходимост, и то на открито пространство, в съответствие с необходимите изисквания и при спазване на физическа дистанция;

 С децата, които подновяват посещението си на детска градина, не се провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост - и дейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.

 При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Когато това е възможно, храненето на децата също се организира и осъществява на открито.

 да се използва обособената за всяка група площадка за игра на открито само от съответната група съгласно План за реорганизация на средата.

  • ПРАВИЛА ЗА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИСЪСТВЕНАТА ФОРМА В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЕРУНИКА”

   Настоящите са изготвени на основание писмо на МОН № 9105-173/ 20.05.2020г. и с разбирането за важността на споделената отговорност на всички, участващи в отглеждането и възпитанието на децата.

Ред за подновяване посещенията на децата в ДГ „Перуника” от 26.05.2020г.:

Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен.

Посещението на детска градина е допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина през учебната 2019-2020 година.

Достъпът на външни лица, в т. ч. и родители, в сградата на детската градина е забранен!

На всеки вход има приемащ персонал, който поема детето от родителя и го води до съблекалнята на групата, където го предава на учителя на групата. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако е дете със СОП и/или с хронично заболяване и това не е изрично препоръчано от личния му лекар.

Приемът в детската градина се извършва по следният ред:

- В първия ден от подновяване на посещенията на детето родителят трябва да заведе детето при медицинския специалист на детската градина / пред входа на Б градно крило/ за измерване на температурата и филтър, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. При необходимост от изчакване, родителят и детето спазват дистанция от 2 м. от останалите в дворното пространство.

Приемът в детската градина се извършва в съответствие с График за приемане и вземане на децата, като само през първия ден се измерва температурата на детето от медицински специалист, или упълномощено лице, а родителят попълва и предава Декларация за информирано съгласие и предава

детето, пликът с вътрешните обувки и други необходими вещи за шкафчето, пижама за сън. При издаване на детето служителят предава на родителя вътрешните обувки за почистване в къщи.

   Измерването на температурата и попълването на декларацията са еднократни, в първия ден на подновяване на посещенията.

Непедагогическият персонал - спазват следните правила:

 да се запознаят срещу подпис поне един ден преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно;

 да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни/ представителни за работа в детската градина, като спазват разработения график;

 да измият ръцете си, да се дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска /шлем) веднага след влизане в детската градина; Използването на ЛПС на открито е по желание.

По отношение на хигиената в сградата:

 проветряване на всички помещения често за поне 10 мин – сутрин пред пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден;

 дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно;

 почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им поне два-три пъти дневно;

 предоставяне на индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всяка употреба;

 трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция, след всяка употреба;

 почистване на маси, столчета и други повърхности и точки за контакт най-малко два пъти дневно;

 недопускане да се внасят на стоки и предмети от родителите в детската градина (вода, салфетки и др.);

 недопускане да се използват на плюшени играчки;

 миене на играчките с топла вода и сапун, отвътре и отвън, поне два пъти дневно. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19;

 осигуряване на лично спално бельо за отделното дете, което се пере при минимум 60°C веднъж седмично или при необходимост и при спазване на здравните изисквания, регламентирани с Наредба № 12 за здравните изисквания към обществените перални;

 изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно, след което се измиват и дезинфекцират;

 дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките веднъж дневно- сутрин между 06.00 до 07.00ч.- огняр.

 да се използва обособената за всяка група площадка за игра на открито само от съответната група, да не се допуска физически контакт между отделните групи;

 често миене на ръце и използване на дезинфектант- по алгоритъм.

Тези правила могат да се променят в зависимост от условията на извънредна епидемиологичната ситуация.

Тези указания са извадка от Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на децата, които са разписани от Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЕРУНИКА” - ГАБРОВО

бул. „Столетов” № 54, тел. 066 805 128

 

                                                                                                                    Утвърдил:

                                                                                                                                       Емилия Дечева

                                                                                                                                       Директор на ДГ „Перуника”

 

ГРАФИК ЗА ПРИСТИГАНЕ НА ПЕРСОНАЛА И ГРАФИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ПРЕОБЛИЧАНЕ

ДГ „Перуника“ – база 1

Първа смяна

Длъжност

Час на пристигане

Помещение за преобличане

Готвач

6:00

                 

Помощник-възпитатели

I група и ПГ-6

II група и ПГ-5

ПГ 5-1 и ПГ 6-1

6:00

6:00

6:00

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Ресурсен кабинет

Учители:

I група

II група

ПГ-5

ПГ-6

ПГ5-1

ПГ6-1

6:50

6:50

7:00

7:00

6:50

7:00

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Ресурсен кабинет

Ресурсен кабинет

 

Втора смяна

Длъжност

Час на пристигане

Помещение за преобличане

Помощник-възпитатели

I група и ПГ-6

II група и ПГ-5

ПГ 5-1 и ПГ 6-1

10:30

10:30

10:30

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Ресурсен кабинет

Учители:

I група

II група

ПГ-5

ПГ-6

ПГ5-1

ПГ6-1

12:30

12:30

12:20

12:20

12:30

12:20

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Физкултурен салон

Ресурсен кабинет

Ресурсен кабинет

ДГ „Перуника“ – база 2

Първа смяна

Длъжност

Час на пристигане

Помещение за преобличане

Помощник-възпитател

I група и ПГ-6

 

6:00

Стая на помощния персонал

Учители:

I група

ПГ-6

6:50

7:00

Свободна занималня на 2 етаж

 

ДГ „Перуника“ – база 2

Втора смяна

Длъжност

Час на пристигане

Помещение за преобличане

Помощник-възпитател

I група и ПГ-6

 

10:30

Стая на помощния персонал

Учители:

I група

ПГ-6

12:30

12.20

Свободна занималня на 2 етаж