online priem

cdg perunika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефони за контакти:

ВАЖНО

Уважаеми родители,

MOН определи цялостните насоки за работа в детските градини и ясли за учебната 2020-2021г. в условията на пандемия COVID-19!

Ето моментите, които ви засягат:

Спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно, според МОН,

но физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи, както и между персонала на отделни групи.

Ограничава се до минимум влизането на педагог в чужда група!

Задължителна е дистанцията между родителите на входовете за прием и вземане на децата, както и в дворното пространство!

Носенето на лични предпазни средства (маски или шлемове) е задължително в общите закрити части на сградата на детската градина – от директор, всички учители, медицинските лица, помощник-възпитатели, административен персонал в т. ч. и от външните за институцията лица

Дезинфекцията на повърхностите и проветряване ще се извършват два пъти на ден и на всички критични точки – подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час съгласно указание на РЗИ.

Във всички санитарни помещения и тоалетни ще следим за изразходването и своевременно осигуряване на течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и да се осигурява регулярно изхвърляне на боклука!

Здравните изисквания към детските градини са минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд). Проветряване на всички помещения често за поне 10 мин на всеки астрономически час в работния ден.

Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция след всяка употреба, като ще се използват индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете!

Не допуска да се внасят стоки и предмети от родителите в детската градина или ясла!

Никакви плюшени играчки не е разрешено да се дават на децата за игра!

В Детската градина тези, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19.

На двора ще се дезинфекцират уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно!

Приемът на деца в детската градина се извършва в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го позволяват – на двора, или на обособените за това входове, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина!

Приемът в детската градина ще се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем, като в случай на констатиране на признаци на заболяване детето не се приема.

От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е препоръчано от личния му лекар.

Когато е наложително да бъде допуснат родител в детската градина, той следва да носи лични предпазни средства, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете си преди влизане!

При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на детска градина/яслена група, същите се приемат в детската градина след представяне на необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

МОН препоръчва ограничаване достъпа до физкултурния и музикален салон и провеждане на възможно най-много дейности на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.

Комуникацията с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ!

При карантиниране на отделна група или цялата ДГ, се предоставят материали или се изготвят конкретни задачи за децата чрез техните родители. Тези дейности се осъществяват, като се вземат предвид техническите и технологични възможности на детската градина и на семействата. При възникване на необходимост някои детски градини да останат затворени, ще се търсят заместващи занимания за децата в предучилищното образование.

Няма да се осъществява обучителен процес, но учителите ще подпомагат децата за придобиване на умения чрез работа с родителите през платформи, приложения, електронна поща или по друг подходящ начин. За целта ще се предоставят разработени материали, видеа, аудиофайлове и др., с помощта на които чрез игрови ситуации в къщи децата да развиват логическото мислене, да комуникират, да творят и да поддържат физическа активност.

Когато се използват електронни устройства, не трябва да се работи с децата пред екран. Това е възможно само за деца в задължителното предучилищно образование и след изрично заявено желание от страна на родителите, като престоят на децата пред екрана да не превишава 30 минути дневно.

В детски градини, където родителите на децата не притежават умения за работа с електронни устройства или не разполагат с такива, в комуникацията може да се включват образователни медиатори и непедагогически персонал.