ТАКСИ 2018-2019г.

НАРЕДБА

за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права

на територията на община Габрово

/приета с Решение No 29/26.02.2015 г., изм. с Решение No 31/05.03.2015 г., доп. с Решение No 52/26.03.2015 г., изм. и доп.с Решение    No112/29.06.2017г.,изм. с РешениеNo67/12.07.2017 на Административен съд Габрово,влязло в сила от 04.08.2017 г./

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ДЕТСКИ ЯСЛИ,

ДЕТСКИ КУХНИ,

ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЛАГЕРИ, ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Чл. 21. (1)

За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите, настойниците, професионалните или доброволните приемни родители, както и близки и роднини, п

ри които има настанено дете по чл. 26 от Закона за закрила на детето, месечни такси, съгласно Приложение No 2.

(2)

При отсъствие на децата, не се заплаща дневна такса за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите/настойниците предварително са уведомили с писмена молба директора на детското заведение. За времето, през което децата боледуват, се представя медицинска бележка от личния лекар.

(3)

Постоянната такса се заплаща целогодишно.

(4)

Не се събира постоянна такса при спиране работата на детското заведение за повече от 1 календарен месец или за повече от 31 дни.

(5)

Размерът на дневната такса се заплаща с 25 на сто намаление за:

  1. деца, настанени в доброволни приемни семейства;
  2. деца, настанени по чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(6)

Размерът на дневната такса се заплаща с 50 на сто намаление за:

  1. деца, на които двамата родители са студенти – редовно обучение;
  2. деца с един родител, само майка – с баща неизвестен;
  3. деца – полусираци;
  4. деца - кръгли сираци, с настойници

(7)

При две деца от едно семейство или две деца, настанени в професионално/доброволно приемно семейство, както и за две деца. настанени по чл. 26 от Закона за закрила на детето, които са приети в едно или в различни детски заведения в общината, дневната

такса за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление. При деца близнаци и за двете деца се заплаща дневна такса с 50 на сто намаление.

(8)

За деца на многодетни семейства /с три и повече деца, посещаващи едно

или различни детски и/или учебни заведения в общината/, дневната такса се заплаща с 50 на сто намаление за първото дете и със 75 на сто за второто.

(9)

Не се заплаща постоянна и дневна такса за:

  1. децата, на които двамата родители са с намалена работоспособност със

70 % и над 70 % намалена работоспособност с решение ТЕЛК/НЕЛК;

  1. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения или групи, както и деца, които имат ТЕЛК решение за наличие на увреждане, когато посещават масова детска градина/ясла;
  2. трето и всяко следващо дете на многодетни семейства, при условие че

поне три от децата не са навършили пълнолетие, както и за деца-тризнаци.

  1. деца, настанени в Център за настаняване от семеен тип;

 (10)

При ползването на намаления по ал. 5, 6, 7, 8 и освобождаването по ал. 9, се подава декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи основанието. В случаите по чл. 24, ал. 6, т. 2, когато бащата е неизвестен, към документите се прилага дубликат на акта за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.

(11)

Заплащането на намаления размер на дневната такса или освобождаването от постоянна и дневна такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията.